ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยได้เผยแพร่ “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน และรายงานเสนอ มาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๕๙” ในราชกิจจานุเบกษา

โรงงานในกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 12 ประเภทโรงงานต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและการจัดเก็บสารเคมีภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงแผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำหรับการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามคู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินที่ออกโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และต้องทำการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดินโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเท่านั้น

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/275/4.PDF

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการการสำรวจดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ http://th.envix-asia.com/services/soil-and-groundwater/ หรือ ติดต่อเรา