บริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเราที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก พร้อมให้บริการข่าวสารข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็นวิกซ์จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กำลังประกอบกิจการหรือแม้แต่ประเทศที่จะส่งสินค้าออกไป   บริษัทคู่ค้าและบริษัทพันธมิตรของเราติดตามสำรวจนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกและรายงานการปรับปรุงข้อกำหนดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าของเราตัวอย่างเช่น กลุ่มเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ เป็นต้น

 

 

ขอบเขตของการบริการ

ระดับภูมิภาค

 • เอเชียแปซิฟิค
 • ยุโรป
 • อเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา
 • ตะวันออกกลางและแอฟริกา

สายงาน

 • กฎหมายสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
 • กฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนและมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษสำหรับการขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมบางประเภท
 • กฎหมายสำหรับการจัดการเพื่อนำซากรถยนต์กลับมาใช้ใหม่หลังสิ้นสุดการใช้งาน (End-of-Life Vehicles; ELVs) และกฎหมายการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (Public Cleansing)
 • กฎหมายสำหรับการนำเครื่องใช้ในบ้านบางประเภทกลับมาใช้ใหม่
 • กฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกและการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่
 • มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมการบำบัดของเสียจากแผงวงจร (Printed Circuit Board PCB) ปนเปื้อนอย่างเหมาะสม
 • กฎหมายส่งเสริมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทางเพื่อการกำจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรม
 • กฎหมายควบคุมการส่งออก นำเข้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายและของเสียอื่นๆ
 • กฎหมายควบคุมกลิ่นรบกวน
 • กฎหมายควบคุมมลพิษอากาศและเสียง
 • กฎหมายเกี่ยวกับความสั่นสะเทือน
 • มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากยานยนต์ในเขตควบคุมพิเศษ
 • กฎหมายปรับปรุงระบบป้องกันมลพิษในโรงงานบางประเภท
 • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางน้ำ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษทางทะเลและภัยพิบัติทางทะเล
 • กฎหมายและมาตรการเพื่อจัดการดินปนเปื้อน
 • แบบรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวกับการปลดปล่อยสารเคมีบางชนิดสู่สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้ทำตามกฎหมาย ด้วยการตรวจประเมินความสอดคล้องการจัดการสารเคมีในโรงงานกับระเบียบปฏิบัติ (เช่น กฎหมายการควบคุมสารเคมีบางประเภท เป็นต้น)
 • การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 • กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • พระราชบัญญัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา