เมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ต่างก็กำลังพัฒนากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ในตลาด  สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มุ่งสู่ความเป็นสากลซึ่งมีการส่งผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในประเทศที่ส่งออก ด้วยเหตุนี้บริษัทที่มุ่งสู่ความเป็นสากลควรศึกษากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • การขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility)
  • สารเคมีในผลิตภัณฑ์ (Chemicals in Products)
  • การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency and Conservation)
  • ฉลากผลิตภัณฑ์ (Product Labelling)
  • บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
  • การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally-friendly design)

บริการของเรา

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ร่วมมือกับบริษัทแม่ของเรา บริษัท เอ็นวิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ให้บริการจัดหากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

ดูเพิ่มเติมในส่วนงานบริการเกี่ยวกับข้อกฎหมายของเรา  คลิกที่นี่ http://www.envix-asia.com/services/global-environmental-regulatory-update