กระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ.2560  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ประกาศนี้มีผลบังคับเมื่อครบกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ตรงกับ วันที่ 26 มิถุนายน 2561  ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับ การออกแบบและการก่อสร้างระบบฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ให้ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำชะมูลฝอยลงสู่ดินและน้ำใต้ดิน โดยจะต้องมีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบมูลฝอยทั่วไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินในบริเวณพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยนั้น  ทั้งนี้จะต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำจากบ่อติดตามตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน โดยมีบริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเรา พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและสามารถปฏิบัติตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา