กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับจากวันประกาศ กฎหมายนี้บังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรม ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ ภาชนะที่ใช้รองรับมูลฝอยที่มีปริมาตรตั้งแต่ 2 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไปต้องมีการทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และมูลฝอยทั่วไปห้ามทิ้งรวมกับมูลฝอยที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

ลิงค์กฏหมาย: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/044/25.PDF

บริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเราที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก พร้อมให้บริการข่าวสารข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็นวิกซ์จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กำลังประกอบกิจการหรือแม้แต่ประเทศที่จะส่งสินค้าออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา