กฎหมายไทย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ภายใต้กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙  นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ตามแนบท้ายประกาศ

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน โดยมีบริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเรา พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและสามารถปฏิบัติตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา