ประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. … เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทำการแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทางศุลกากรสำหรับสารเคมีที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน (สารเคมีกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ใช้ในประเทศไทย แต่ถูกส่งไปยังประเทศที่สาม)
  • เพื่อให้มีระเบียบข้อยกเว้นสารเคมีที่นำมาใช้เพื่อการศึกษา การทดสอบ การวิเคราะห์ หรือการวิจัยเพื่อการพัฒนา
  • เพื่อควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับสารเคมี

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.