กระทรวงอุตสาหกรรมออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เผยแพร่ข้อมูลในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ใจความสำคัญคือ เพิ่มชื่อสารเคมีในอุตสาหกรรม 22 ชนิด รวมถึง 2,2′,3,3′,4,5′,6-เฮปตะโบรโมไดฟีนิลอีเทอร์ (บีดีอี-175), กรดเปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟนิก (PFOS), เมอร์คิวรี (I) คลอไรด์, เมอร์คิวรี (II) ซัลเฟต, และไซเลน ในบัญชี 5.1 รายชื่อสารควบคุม วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ส่วนสารประกอบปรอทที่นำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ เพิ่มในบัญชี 5.4 กลุ่มสารอื่นๆ  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามประกาศฉบับนี้ที่ได้ดําเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ยื่นคําขออนุญาตสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน โดยมีบริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเรา พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและสามารถปฏิบัติตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา